Friday, June 25, 2010

失望!失望!
真的很失望!
六年我才清清楚楚知道你是什么人
面子真的将重要吗??
为了面子得不到别人的信任
为了面子你什么都愿意做
为了面子弄到朋友不高心
什么都是为了面子...
说我不撑你?
你到底知不知道你错在哪里??
如果你做对我会撑你
你做到不对我要怎么撑你??
我不介意你把我当坏人
因为我也不想再你面前做好人!!

Tuesday, June 15, 2010

i miss...

i miss many thing...
i miss club..
i miss MIB...
i miss my fren...
i miss shopping..
i miss movie...
i miss beer..
.....
n i miss u!
last night i hope u no call me
n hope dont end the call...